QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU

Theo đó, kể từ ngày 08/11/2017, doanh nghiệp nhập khẩu thép không phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thép cấp để thông quan hàng hóa. Việc quản lý chất lượng thép sẽ được thực hiện theo quy định công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi đưa sản phẩm thép ra lưu thông.
áo đồng phục Ngày 21/9/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/11/2017.
Theo đó, kể từ ngày 08/11/2017, doanh nghiệp nhập khẩu thép không phải nộp cho cơ quan Hải quan Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thép cấp để thông quan hàng hóa. Việc quản lý chất lượng thép sẽ được thực hiện theo quy định công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi đưa sản phẩm thép ra lưu thông.
 
Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục II của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015, việc công bố tiêu chuẩn áp dụng thực hiện như sau:
 
a/ Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn cơ sở để công bố áp dụng, tiêu chuẩn cơ sở đó phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật  quy định tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của Việt Nam
 
b/ Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở đó phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật  quy định tại tiêu chuẩn quốc tế
 
c/ Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, của nước xuất khẩu hoặc chưa có tiêu chuẩn quốc tế thì phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
 
Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục III của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015: sử dụng tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của Việt Nam hoặc của nước xuất khẩu để công bố.
 
Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS tại mục 2 Phụ lục III của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015, khi nhập khẩu, doanh nghiệp cũng không cần phải nộp cho cơ quan Hải quan Bản kê khai thép nhập khẩu có xác nhận của Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương và bản sao xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Sở Công Thương.